Ons doel

 
 

Andromeda heeft als eerste prioriteit het belang van het kind. Vooral kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, willen wij een leuke en ontspannen vakantie aanbieden. Via kampen en opvolgingsweekends willen we hen ook in contact brengen met kinderen uit een gelijkaardige situatie.

Maar er is méér. We hebben een speciaal programma ontwikkeld om jongeren bij te staan in hun ontwikkeling en hen te laten groeien naar een evenwichtige persoonlijkheid, afhankelijk van de vraag en de behoefte. Dit programma draait voor een groot deel rond orthopedagogisch en psychotherapeutisch paardrijden.

De vzw Andromeda staat voor:

 1. Organisatie van een leuke, ontspannen vakantie

 2. Aanbod van een tweede thuis, met mensen die om de kinderen geven

 3. In contact brengen van kinderen met kinderen in een gelijkaardige situatie

 4. Leren omgaan met verdriet en verlies

 5. Zich aanvaard voelen in zijn/haar eigenheid

 6. Bijbrengen van eigenwaarde

 7. Ontwikkeling van sociale vaardigheden

 8. Versterking van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn

 9. Bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel

 10. Zich leren concentreren

 11. Leren volbrengen van een opdracht

 12. Leren herkennen, aanvaarden en uiten van gevoelens

 13. Leren samenwerken

 14. Ontwikkeling van respect voor en aanvaarding van zichzelf, de medemens, dier en natuur

 15. Zich leren verplaatsen in de behoeften van anderen

 16. Aanwakkeren van muzikale en creatieve talenten

 17. Probleemoplossend leren denken

 18. Bevordering van de fysieke vaardigheden zoals evenwichtsgevoel, versterking van de spieren, verbetering van de coördinatie en motorische planning

Voor kinderen met behoefte aan aandacht en liefde kan het paard dienst doen als een vervangobject. Het kind kan zich aanvaard voelen door een ander levend wezen. De lichamelijke aanwezigheid en het kunnen aanraken van het dier zijn hier dan ook zeer belangrijk.

 

Onze Doelgroep

Onze hoofddoelgroep zijn kinderen tussen 8 en 16 jaar die onze hulp kunnen gebruiken en bij ons een leuke tijd willen meemaken.

Elk kind heeft het recht om zichzelf als mens te ontplooien. In onze drukke wereld wordt echter vaak vergeten dat opgroeien meer is dan boekenwijsheid opdoen. Zich kunnen ontspannen, sociale kennis opbouwen, verantwoordelijkheidsbesef kweken, ontplooiing van het zelfbewustzijn, rust, een doel bereikbaar maken, keuzes maken, zelfbeheersing, uiting van gevoelens, geduld, genieten van wat je hebt. Dat zijn allemaal levensbelangrijke eigenschappen die in deze "snelle" wereld vaak geen plaats meer vinden, maar wel essentieel zijn om te kunnen uitgroeien tot een evenwichtig persoon.

Sommige kinderen hebben een steuntje in de rug nodig om dat te bereiken. Wij richten ons dus in het bijzonder tot kinderen die wegens omstandigheden geen zorgeloze jeugd kunnen beleven.

Elk kind heeft ook recht op ontspanning. Jammer genoeg bestaat er een grote groep kinderen voor wie een leuke vakantie niet tot de mogelijkheden behoort. Ook tot deze groep kinderen willen wij ons richten.

Voor sommige kinderen zetten wij ons speciaal in en stellen wij een op maat gesneden programma samen. Deze doelgroepen zijn:

 1. Kinderen die kampen met verlies (van een ouder, broer of zus)

 2. Kinderen met een ernstig ziek gezinslid

 3. Kinderen die wegens omstandigheden uit huis zijn geplaatst

 4. Kinderen van wie één ouder in de gevangenis zit

 5. Kinderen met een laag zelfbeeld

 6. Kinderen met een gebrek aan zelfrespect

 7. Kinderen die gepest worden

 8. Kinderen die zich uitgesloten voelen

 9. Kansarme kinderen

Wie vindt dat hij/zij ook veel aan ons programma zou hebben, maar zich niet terugvindt in bovenstaande doelgroepen, kan altijd contact met ons opnemen. We zoeken dan samen uit in hoeverre wij aan uw behoeften kunnen voldoen.

Pedagogisch Paardrijden ?

Psychotherapeutisch paardrijden en orthopedagogisch paardrijden spreken de hele mens als individu aan, in zijn interactie met de omgeving: lichaam (houding, motoriek), zintuigen (tast, reuk, zien), geest/cognitie (oefeningen), psyche/emoties (beleven) en vaardigheden.

Het paard, een sociaal dier bij uitstek, leent zich uitstekend tot het creëren van een omgeving waarin het kind zich aanvaard en op zijn gemak voelt. Hierdoor kunnen makkelijker interacties met begeleiders en andere deelnemers plaatsvinden.

Om te beginnen, kijken we naar de dieren als kudde in de wei. Als kinderen de complexe relaties in een kudde leren bekijken en interpreteren, halen ze daar niet alleen rust uit - tijdens de observatie - maar ook kennis. Ze leren kijken naar een ander levend wezen, ze leren lichaamstaal begrijpen, ze leren complexe karakters en onderlinge banden doorgronden.

Via gesprekken leren ze deze opgedane kennis projecteren op hun eigen omgeving, op hun eigen zelfbeeld en hun eigen leven. Bepaalde gebeurtenissen die zich bij de paarden voordoen, worden aangehaald om ongedwongen te praten over thema's waar het kind in zijn eigen leven mee geconfronteerd wordt. Voor het kind is het langs deze weg vaak minder bedreigend om over eigen problemen te praten en zijn/haar gevoelens te uiten.

De lessen met en op het paard worden zo aangeboden dat elk kind na elke les iets nieuws kent en een gevoel van vooruitgang ervaart. Het kind wordt gestimuleerd om zichzelf een bereikbaar doel met het paard te stellen, via de aangepaste lessen en aangepaste pony's. Het kind wordt stap voor stap geleerd om zo veel mogelijk positieve reacties van het paard te krijgen en zich daar goed bij te voelen. Tegelijk wordt de weg altijd opengelaten, zodat het kind ook zelf kan zoeken naar oplossingen bij mogelijke problemen. Niets geeft zo veel voldoening als in staat te zijn een probleem op te lossen. Zo leert het kind zichzelf te waarderen en vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen.

Dankzij het eigen karakter van de paarden en pony's, en hun natuurlijke reacties op een 'oneerlijke' behandeling, leren de kinderen geduldig en beheerst te zijn. Het paard fungeert als een privé-leraar: hij beloont het kind onmiddellijk door te luisteren als het juist wordt behandeld. Omgekeerd reageert het paard negatief en dus bestraffend wanneer het kind afgeleid is of niet correct handelt. Een paard geeft altijd onmiddellijk feedback, wat het heel gemakkelijk maakt voor het kind om oorzaak en gevolg aan elkaar te koppelen.

Via de zorg voor de dieren leert het kind zijn verantwoordelijkheid te dragen. De opvoeding van een dier leert het kind zijn sociale eigenheid te ontwikkelen en geduldig en zelfbeheerst te werk te gaan. Het kan een voorbereiding zijn voor later, als het eventueel zelf kinderen zal opvoeden. Immers, de kinderen van nu zijn de ouders van de toekomst.

Door de omgang met de paarden en met alle andere dieren die op onze locatie leven, leert het kind op een ongedwongen manier zichzelf te ontwikkelen als sociaal zelfbewust mens.

Wat bieden wij als vzw aan ?


Een team van goed opgeleide begeleiders (orthopedagogen, psychologen en initiators paardrijden) en pony's staat klaar voor kampen tijdens de zomervakantie en lessenreeksen in de weekends. Wij werken met jongeren uit de bijzondere jeugdzorg.

Onze kampen staan open voor kinderen van 8 tot 16 jaar.

Zelfhulpgroepen en organisaties kunnen de accomodatie, de pony's en de begeleiders afhuren voor een week of een dag om zo hun eigen kamp te organiseren.

Voor wie meer begeleiding wenst, zijn er tijdens de weekends opvolgactiviteiten. Daar waar de kampen de nadruk leggen op het krijgen van vertrouwen en zich ontspannen, beklemtonen de opvolgactiviteiten eerder specifieke doelen die we wensen te bereiken. Deze doelstellingen zijn voor elke deelnemer individueel te bepalen via een voorafgaand gesprek en vragenlijst.

 

Programma ...


Het programma bestaat uit verschillende onderdelen.

Het hoofddeel bestaat uit het bestuderen van en omgaan met paarden en het paardrijden zelf. Het gaat hier niet om zuiver recreatief paardrijden. Via technieken uit het orthopedagogisch paardrijden en het psychotherapeutisch paardrijden worden bepaalde waarden aan het kind meegegeven en worden bepaalde doelstellingen nagestreefd.

Door te rijden en te bewegen op muziek, wordt het kind ook gestimuleerd in zijn muzikale ontwikkeling.

Daarnaast wordt gewerkt rond bewegingsleer, ademhalings- en ontspanningstechnieken en lichaamstaal. We gaan hier uit van het motto "een gezonde geest in een gezond lichaam".

De creativiteit van de kinderen wordt aangewakkerd in creatieve ateliers rond schilderen en boetseren.

Het programma besteedt ook aandacht aan zelf leren omgaan met voedsel en de bereiding ervan.

Daarnaast werken we samen met een natuurgids om de kinderen te leren genieten van de natuur.

De kinderen worden aangemoedigd om hun ervaringen op te schrijven. We zouden deze teksten graag bundelen en als boek publiceren.

Ten slotte worden de kinderen gemotiveerd om na hun eigen opleiding hun ervaringen en kennis zelf door te geven. Er wordt een dag georganiseerd voor de jongere kinderen uit het tehuis die persoonlijke begeleiding nodig hebben. Degenen die het programma reeds volgden, mogen als ze dat wensen deze dag mee helpen organiseren en begeleiden.

Ook na het volgen van een programma worden de kinderen aangemoedigd om zich in te zetten voor anderen. Elk kind krijgt de kans om, na het succesvol volgen van het programma, zelf mee te werken aan het volgende programma en zijn eigen kennis en ervaring te gebruiken om nieuwe deelnemers bij te staan.

Via de faebookpagina kunnen de kinderen zowel tijdens als na het programma met de andere deelnemers in contact blijven.


 

 
Wat is Vzw Andromeda ?